Nyheter

22/01/2019

Rekordår för Logset - omsättningen steg med 30 %

År 2018 blev ett rekordår för Logset Ab då bolagets omsättning steg till 40.128 miljoner euro (2017: 30.922 miljoner euro) och affärsvinsten landade på 1.671 miljoner euro
(2017: 0.935 miljoner euro).

Under det gångna året fanns en stark efterfrågan på Logsets produkter i Europa. Den största tillväxten nåddes ändå på den ryska marknaden, samt i Sydamerika. Efterfrågan på skördaraggregat översteg all förväntan och intresset för hybridskördaren fortsatte att växa. En stor del av nyförsäljningen är fortsättningsvis skotarna. Under 2018 presenterade bolaget även de första Logset-serviceprodukterna, vilket ökade serviceavdelningens omsättning. Orderstocken låg vid räkenskapsperiodens slut på rekordhöga 19,8 miljoner euro (2017: 7,3 miljoner euro).

Förutom tillväxten satsade bolaget även på att utveckla den operativa verksamheten. Inköpsavdelningen effektiverades och materialkostnadernas andel av den totala omsättningen sjönk jämfört med föregående räkenskapsperiod. Omsättningshastigheten för material- och reservdelslagren, samt för begagnade maskiner förbättrades betydligt och lagervärdet sjönk trots bolagets tillväxt. Beträffande materiallagret gjordes nedskrivningar och de begagnade maskinernas lagervärde justerades enligt den nya värderingsprincipen för att bättre motsvara gängse marknadspris.

Garanti- och kampanjkostnaderna sjönk betydligt efter att bolaget satsat mer på kvalitetssäkring i produktion samt på de enskilda produkternas kvalitetsförbättring. De direkta arbetskrafts-kostnadernas andel av omsättningen utvecklades ofördelaktigt under räkenskapsperioden, trots att sjukfrånvaro och arbetsolyckor minskade. Under 2018 påverkades alla tillverkare i skogsmaskinsbranschen av brist på komponenter och även Logset. Trots detta lyckades bolaget ändå hålla maskinernas leveranstider på en rimlig nivå.

Under 2018 koncentrerades Logsets produktuveckling på att utveckla produkter som uppfyller de nya Stage-5 utsläppskraven, Smooth Ride hyttfjädring, förbättring av kvalitet, samt utveckling av nya produkter som lanseras under 2019.

I slutet av året grundade Logset dotterbolaget Logset Inc. i Kanada. Dotterbolaget skall stöda försäljningen och den tekniska supporten i Nord- och Sydamerika.

Under 2018 steg Logsets kreditklassificering till klass A.

- Förra året var ett förträffligt år för Logset. Vi gjorde framsteg enligt planerna inom alla delområden och resultatet är därefter. Tack vare utvecklingen av den operativa verksamheten, rekordhög orderstock och en stabil efterfrågan i början av året ligger Logset bra till inför det kommande året, berättar verkställande direktör Jussi Malmi.

Åtgärderna för att höja omsättningen och effektivera den operativa verksamheten
fortsätter under 2019, samtidigt som fabrikens kapacitet kommer att öka. De produkter som Logset presenterar 2019 förväntas förbättra bolagets marknadsställning ytterligare.