TIETOSUOJALAUSEKE: Asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Logset Oy
Hännisentie 2, 66530 Koivulahti
Y-tunnus: 1980145-7

2. Rekisterinpitäjän edustaja rekisteriä koskevissa asioissa
Jussi Metsäpelto
Logset Oy
Hännisentie 2, 66530 Koivulahti
jussi.metsapelto(at)logset.fi

3. Tietosuojavastaava
Jussi Metsäpelto
Logset Oy
Hännisentie 2, 66530 Koivulahti
jussi.metsapelto(at)logset.fi

4. Rekisterin nimi
Logset Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käytetään Logset Oy:n

 • Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
 • Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisen
 • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen
 • Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
 • Koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi
 • Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
 • Markkinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja raportointiin

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

7. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:

 • Nimitiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio
 • Asema organisaatiossa
 • Toimiala

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hoitamisen edellyttämiä tietoja, kuten esimerkiksi tiedot suoramarkkinointiluvasta/-kiellosta, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, ruoka-aineallergioista (koulutustilaisuuksiin ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyn vapaaehtoisesti antama tieto) tai tiedot rekisteröidyn tilauksista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi rekisteri voi sisältää evästeiden avulla kerättyä tietoa rekisteröidyn käynneistä ja toimista rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

8. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai niin kauan kuin laki vaatii.

Markkinointiluvan antaneiden henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan kunnes rekisteröity kieltää markkinoinnin. Tällöin säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön perustiedot ja markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän verkkosivujen evästeiden avulla. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen rekisterinpitäjän palveluntuottajille. Mainituilla henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän lukuun. Logset Oy voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi IT-palveluita. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

12. Rekisterin suojaus
Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käyttämistä sähköiseen tai muuhun suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä tai muussa sähköisessä viestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai kieltolinkkiä tai ottamalla kirjallisesti yhteyttä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän edustajaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin sekä tarvittaessa vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli rekisteröidyn antamiin tietoihin tulee muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisen tiedon myös oma-aloitteisesti saatuaan virheellisestä tiedosta tiedon.

Päivitetty 7.6.2022.